Դատափորձագիտական գործունեության արդի հարցերը. Դատական փորձագիտության և քրեագիտության ժամանակակից խնդիրները, զարգացման միտումներն ու հեռանկարները

Միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի ծրագիրը ընդգրկում է հետևյալ հիմնական ոլորտները
  • Դատափորձագիտական գործունեության կազմակերպչական և դատավարական հիմունքները, կազմակերպաիրավական , և մեթոդաբանական ապահովման առանձնահատկությունները,
  • Դատափորձագիտական գործունեության գիտատեխնիկական և տեխնիկաքրեագիտական ապահովումը, դատափորձագիտական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ միջոցների և ժամանակակից մեթոդների ներդրման առանձնահատկությունները,
  • Դատափորձագիտական գործունեության կարիքների ներդաշնակեցումը՝ որպես փորձագիտական վարույթի իրականացմանն ուղղված միասնական կազմակերպչական և գիտամեթոդական մոտեցման ձևավորման ապահովման մեխանիզմներից մեկը,
  • Դատական փորձաքննությունների և հետազոտությունների տեսության և գործնական հիմնախնդիրները, դատական փորձաքննությունների նշանակման և իրականացման առանձնահատկությունները. , նոր մարտահրավերներ, նոր լուծումներ,,
  • Իրեղեն ապացույցների հետազոտման ժամանակակից մեթոդոլոգիական և տեխնոլոգիական մոտեցումները,
  • Համալիր միջդիսցիպլինար դատական փորձաքննությունների զարգացման հեռանկարները և իրականացման առանձնահատկությունները բնական, , տեխնիկական և հումանիտար գիտությունների արդի ձեռքբերումների կիրառմամբ,
  • Փորձագետների շարունակական ուսուցման և կատարելագործման ժամանակակից մոտեցումներ, փորձաքննություն նշանակելու լիազորություն ունեցող իրավասու մարմինների , աշխատողների վերապատրաստման , և թեստավորման արդի տեսանկյունները.

Նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ''Փորձաքննությունների ազգային բյուրո'' պետական ​​ոչ առևտրային կազմակերպության հիմնադրման 15 ամյանկին։

Գիտաժողովը անցկացվելու է

Երեւանում 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-

27-ը

25/09/2019 – Գիտաժողովի բացում,, հանդիսավոր արարողությունը եւ պլենար զեկույցներ

26/09/2019-27/09/2019-Սեկցիոն նիստեր, աշխատաժողովներ և «կլոր սեղաններ»

➢ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահություն (24, (Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա 24) )

➢ ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ (24, Ծովակալ Իսակովի պողոտա )

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են

հայերեն, անգլերեն, ռուսական.

Գիտաժողովիշրջանակներում տեղի են ունենալու , դատափորձագիտական գործունեության տարբեր ուղղությունների իրավական , կազմակերպչական, ինչպես նաև մասնագիտական տեսանկյուններն ընդգրկող պլենար և սեկցիոն նիստեր. թեմատիկ սեմինարներ և կլոր սեղաններ:Դիտարկվելու են նաև դատական փորձաքննությունների առանձին տեսակների տեսական և մեթոդական հիմնախնդիրները, մասնավորապես

Դենդրոխրոնոլոգիական հետազոտման մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները դատաբուսաբանական փորձաքննություններ իրականացնելիս, ստացված արդյունքների վերլուծությունն ու գնահատականը, դենդրոխրոնոլոգիական հետազոտությունների տվյալների բազայի ձևավորման կարևորությունը՝ ծառերի աճի ինտենսիվության բազմակողմանի հետազոտության ապահովման և հայտնաբերված փայտանյութի կտրման տեղանքի պարզման համատեքստում

Դատական բժշկության և փորձագիտական պրակտիկայի արդի հիմնահարցերը (այդ թվում՝ բուժաշխատողների կողմից թույլ տրված մասնագիտական խախտումների գործերով), դատաբժշկական, տոքսիկոլոգիական, քիմիական, հանձնաժողովային, և համալիր փորձաքննությունների իրականացման առանձնահատկությունները՝ հաշվի առնելով նաև ֆարմակալոգիայի ժամանակակից ձեռքբերումները

Գիտաժողովի դատաբժշկական սեկցիային մասնակցող մասնագետները կստանան շարունակական մասնագիտական զարգացման (ՇՄԶ) 13 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ.

Ավտոտեխնիկական և շինարարատեխնիկական փորձաքննությունների , իրականացման ժամանակակից գիտագործնական հնարավորությունները նորագույն ծրագրային և սարք-սարքավորումային ապահովումների կիրառմամբ:

Հոդվածների և թեզիսների ներկայացման վերջնաժամկետն է – 2019-07-20

Գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի մեջ թեզիսների հրատարակման համար անհրաժեշտ է վերջիններս , ներբեռնել գիտաժողովի կայքում մինչև 2019 թվականի (հուլիսի 20-ը ներառյալ՝ 1) Գիտաժողովի աշխատանքների 20 -ից, 2019. Գիտաժողովի աշխատանքների մեկնարկին զեկույցների թեզիսները կհրատարակվեն Գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի տեսքով:, զեկուցումների թեզիսները կտպագրվեն է ձեւով հավաքածուի կոնֆերանսի գիտական ​​աշխատանքների. Գիտաժողովի ավարտին , վերջինիս նյութերը կհրատարակվեն նաև ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի կայքում (www.nbe.am).

Հավելված 1

Պահանջները պատրաստման ատենախոսությունների համար հրապարակման հավաքածուի նյութերի Միջազգային գիտա-գործնական կոնֆերանս "արդի հիմնախնդիրները դատաբժշկական փորձագետ գործունեության. Դատական փորձագիտության և քրեագիտության ժամանակակից խնդիրները, զարգացման միտումներն ու հեռանկարները»

Թեզիսները պետք է ներկայացվեն հայերեն (Sylfaen) կամ ռուսերեն, կամ անգլերեն լեզուներով ( տառատեսակը Times New Roman), ծավալը՝ մինչև 3 էջ А4 ֆորմատով, միջտողային տարածությունը 1.5 միջտողային տարածությունը. - – 2.5 սմ բոլոր կողմերից.

Անվանումը գրվում է մեծատառերով, թավատառ (bold), , տառաչափը 16, կենտրոնական հավասարեցմամբ.

Մեկ բաց թողնված տող.

Հեղինակներ (ինիցիալները և ազգանունը ) – թավատառ (bold), տառաչափը 12, կենտրոնական հավասարեցմամբ.

Մեկ բաց թողնված տող.

Աշխատանքի վայրը, էլ.հասցե (հեղինակները) – տառաչափը 12, շեղ տառատեսակով, կենտրոնական հավասարեցմամբ. Եթե ​​հեղինակները տարբեր կազմակերպություններից են, ապա դա պետք է նշվի վերադաս գրանիշով, համապատասխանաբար, ազգանունից հետո (abc) աշխատանքի վայրի անվանումից առաջ:.

Երկու բաց թողնված տող:.

Թեզիսի տեքստը – տառաչափը 14, լայնքով ձգված, միջտողային տարածությունը 1.5, ներառյալ սխեմաները, նկարներ, բանաձեւեր, աղյուսակները.

Մեկ բաց թողնված տող.

Գրականության ցանկը հավաքվում է տառաչափով 12, համաձայն ԳՈՍՏ Ռ7.0.5-2008-ի 7.0.5-2008 և կազմվում է թեզիսի տեքստում հիշատակման (հղում) հերթականությամբ.

ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի «Դատական փորձաքննության և քրեագիտության արդի հարցերը» առաջին ժողովածուի մեջ գիտական աշխատանքների հրատարակման համար անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան հայտը (գրանցման հղումը՝ http://conf.nbe.am/registration/) և կայքում ներբեռնել հոդվածը մինչև 2019 թվականի հուլիսի 20-ը ներառյալ՝ համաձայն ներկայացված պահանջների (տե՛ս Հավելված 2): Գիտական աշխատանքների ժողովածուի մեջ հրատարակմանը ներկայացված հոդվածները պետք է ունենան գրախոսականներ:.

Հավելված 2

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի “Դատական փորձաքննության և քրեագիտության արդի հարցերը ” ՊՈԱԿ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ արդի հարցերի, դատական ​​փորձաքննության եւ կրիմինալիստիկայի

Հոդվածի ծավալը 7 -ից 15 էջ. Տեքստը շարադրվում է՝ օգտագործելով Word տեքստային խմբագիրը. Տառատեսակը Times New Roman, տառաչափը 14, պարբերության տարածությունը – 10 մմ, միջտողային տարածությունը 1.5, առանց տողադարձի, հիմնական տեքստը ուղղվում է – տողի լայնքով. Լուսանցքները. : աջից – 1.5 սմ, ձախ – 3 սմ վերևից -2 սմ, ներքևից -2.5 սմ. Սահմանումների, տերմինների, կարևոր առանձնահատկությունների նկատմամբ թույլատրվում է օգտագործել ուշադրության շեշտադրման համակարգչային , հնարավորությունները, կիրառելով տարբեր , տառատեսակներ: շեղագիր, թավատառ, շեղ թավատառ, շրջանակներ, և, այլն:.

Հոդվածում պարունակվող տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ հաջորդականությամբ: Համընդհանուր տասնորդական դասակարգման (ՀՏԴ) կոդը պետք է նշված լինեն եզրային հավասարեցումով, ապա առաջին տողում – հեղինակի ազգանունը, անունը, հայրանունը, տառատեսակ Times New Roman, 14 տառաչափ , շեղագիր, կենտրոնական հավասարեցմամբ. Հաջորդ տողի վրա կենտրոնական հավասարեցմամբ, տառատեսակը Times New Roman, 16 տառաչափ , բոլորը մեծատառերով, նշվում է հոդվածի վերնագիրը. Հաջորդ տողի վրա մեծատառերով նշվում է հոդվածի վերնագիրը, կենտրոնական հավասարեցմամբ նշվում են պաշտոնը, աշխատանքի վայրը (ամբողջությամբ), աստիճանը, անվանումը, քաղաքը, երկիրը, էլեկտրոնային հասցեն. Մեկ միջակայք ներքև , շարադրվում է հոդվածի տեքստը. Չեն թույլատրվում տողատակի հղումներն ու էջավերնագրերը. Հղումներն արվում են հետևյալ ձևչափով [1, էջ . 35], որտեղ 1 – աղբյուրի համարն է բերված նյութերի վերջում, «Գրականության ցանկ» բառերից հետո, և «էջ. 35 »- աղբյուրի էջը. Գրականության ցանկը հավաքվում է տառաչափով 12, ձևակերպվում է համաձայն ԳՈՍՏ Ռ 7.0.5-2008 և կազմվում է թեզիսի տեքստում հիշատակման (հղում) հերթականությամբ.

Հրատարակման համար ներկայացված նյութերի հեղինակները պատասխանատու են ներկայացված փաստերի ճշգրտության, մեջբերումների, վիճակագրական տվյալների, անունների, աշխարհագրական անվանումների և այլ տեղեկատվության, ինչպես նաև տվյալների բովանդակության համար, որոնք ենթակա չեն բաց հրապարակման. Կազմակերպչական հանձնաժողովն ունի ներկայացված զեկուցների ընտրելու իրավասություն. Գիտաժողովի թեմատիկային, արդիականությանը, գիտական մակարդակին , գրանցման պահանջներին չհամապատասխանող նյութերը, ինչպես նաև ժամկետից ուշ , ներկայացված նյութերը չեն ընդգրկվում , Գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի մեջ, չեն հրատարակվում և չեն վերադարձվում:.

Հոդվածի անոտացիան բերվում է «Գրականության ցանկ»-ից անմիջապես հետո և պետք է լինի ինֆորմացիոն, արտացոլի հոդվածի հիմնական բովանդակությունը, ինչպես նաև հետազոտությունների արդյունքները և չպետք է գերազանցի 100 -ից 250 բառ ծավալը. Անոտացիան կազմվում է ներկայացվող հոդվածի լեզվով:.

Խնդրում ենք ուղարկել թեզիսներն ու հոդվածները նաև : nbe.armenia@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին:.